Algemene voorwaarden Kinderkookstudio De Kookberg


Reservering en betaling

De boeking voor een kookfeestje, kookworkshop of kookcursus is pas bindend als de aanmelding door ons per email is bevestigd.

Betaling van het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus dient 3 dagen voor aanvang van het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus op  rek.nr. NL84INGB0003078064 t.n.v. de Kookberg in Ubbergen bijgeschreven te zijn.

Is dit bedrag op genoemde datum niet door ons ontvangen dan zal voorafgaand aan het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus contant betaald dienen te worden. Bij niet betaling zijn wij genoodzaakt het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus te annuleren, waarna het gefactureerde bedrag opeisbaar blijft.


Overmacht en annulering

Indien bepaalde producten van het voorafgesproken menu niet verkrijgbaar zijn behoudt kinderkookschool De Kookberg zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

Kinderkookstudio De Kookberg zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis heeft kunnen voldoen, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden;

Aansprakelijkheid

Kinderkookstudio De Kookberg is niet aansprakelijk voor enig vorm van lichamelijk letsel tengevolge van de deelname aan een kookfeestje, kookworkshop of kookcursus.

Kinderkookstudio De Kookberg is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Kinderkookstudio De Kookberg is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
 
De Kookberg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Kookberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- De Kookberg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Kookberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
De Kookberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Kookberg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Kookberg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kookberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
De Kookberg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Kookberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]